Ban Tổ chức Trung ương Đoàn có chức năng, nhiệm vụ sau:


Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn có chức năng, nhiệm vụ sau:
Ban Công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn có chức năng, nhiệm vụ sau:
Ban Thanh niên xung phong Trung ương Đoàn có chức năng, nhiệm vụ sau:
Ban Thanh niên Trường học có chức năng, nhiệm vụ sau:
Văn phòng Trung ương Đoàn có chức năng nhiệm vụ sau:
Web.ĐTN - Cơ quan Trung ương Đoàn là cơ quan chuyên trách của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở cấp Trung ương, có chức năng hoạch định và tổ chức thực hiện các chủ trương, kế hoạch, chương trình công tác của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Các tin bài khác